Kerkhof

In de vergadering van 14 september 2011 heeft het bestuur het begraafplaatsregelement vastgesteld. De volledige tekst van dit reglement vindt u hier.

Mooie tekst betreffende het grafmonumentje van Afra Kok, geboren in de hongerwinter op 4 december 1944 en overleden op Tweede Paasdag 2 april 1945. Afra is slechts vier maanden oud geworden.
 

Overeenkomst begraafplaats

Om op het kerkhof begraven te mogen worden, dienen de nabestaanden een overeenkomst met het parochiebestuur te ondertekenen. Het begraafplaatsreglement staat elders op deze pagina. De overeenkomst kunt u hier downloaden.

 

BIJLAGE 1

GRAFAKTE VOOR EEN PARTICULIER GRAF

De R.K. Parochie H.H. Ursula en Gezellinnen te Warmenhuizen, Dorpsstraat 179, eigenaresse van de begraafplaats achter de Katholieke kerk aan de Dorpsstraat 179 te Warmenhuizen

vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een

parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland door …………..…………………..,

verleent aan Naam: …......................................................................................

Adres: ….......................................................................................

Postcode/woonplaats: …..............................................................

E-mail:…………………………………………………………………..

hierna te noemen de rechthebbende,

voor een termijn van 20 jaren vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik op:

een particulier familiegraf, bestemd voor twee/vier overledenen en/of asbussen/urnen;

een particulier dubbel graf, bestemd voor twee overledenen dan wel één overledene en één asbus/urn;

een particulier enkel graf, bestemd voor één overledene;

een particulier kindergraf, bestemd voor één overledene;

een particulier urnengraf, bestemd voor het begraven van een of twee asbussen.

Dit graf is gelegen in vak …………… nummer …………….….

Grafrecht

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d. 14 september 2011, met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 15. Het bestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen.

Adreswijziging

Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het bestuur door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Verlenging

Dit recht kan met perioden van tien jaar verlengd worden telkens tegen de alsdan geldende tarieven en voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn.

Grafteken en beplanting

Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de afzonderlijke Voorschriften, behorende bij het genoemde reglement. Bijzetting van asbussen of urnen in een familiegraf of een dubbelgraf is toegestaan. Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed onderhouden worden. De rechthebbende heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is, het graf te doen ruimen en de voorwerpen op het graf te doen verwijderen. 3 maanden na het eindigen van het grafrecht is het bestuur gerechtigd om zelf tot ruiming en verwijdering over te gaan. . Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet aansprakelijk.

Ruiming

Door medeondertekening van deze akte geeft rechthebbende zijn toestemming tot het ruimen van het graf c.q. van de asbus en het verwijderen van de voorwerpen op het graf drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.

Bedrag grafrecht

Ingevolge artikel 38 van het reglement voornoemd is aan het bestuur verschuldigd de som van

€ …………………….,- , bestaande uit:

a. een bedrag van € ………………..…... voor de werkzaamheden aan het graf;

b. een bedrag van € …………………….. voor het grafrecht;

c. een bedrag van € …………………..….ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;

d. een bedrag van € ………………..…….ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.

Ondergetekende verklaart voornoemd bedrag namens het bestuur te hebben ontvangen.

Te …………………………………….…….…............., d.d. …………………….……………....... 20….…

De rechthebbende: Namens het parochiebestuur:

…........................................................................ …...............................................

…………….………………………....

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. …............................................. overgeschreven ten name van

Naam: …...........................................................................................

Adres: …...........................................................................................

Postcode/woonplaats: …....................................................................

te ………………………………………………............., d.d. ……………………………….…..... 20..........

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ….......................... overeenkomstig

art. 18 van het reglement van de begraafplaats verlengd tot …..............................................

te …………………………………………............, d.d. …………………………..……….... 20……..

 

BIJLAGE 2

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

op de begraafplaats van de R.K. parochie H.H. Ursula en Gezellinnen te Warmenhuizen, Dorpsstraat 179, gelegen achter de Katholieke kerk aan de Dorpsstraat 179 te Warmenhuizen.

Deze voorschriften behoren tot artikel 32 van het reglement van de begraafplaats voornoemd,

vastgesteld d.d. 14 september 2011

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

a. In een vak gemerkt A (familiegraven) worden op de graven toegelaten liggende zerken, in de afmetingen 190 x 90 cm (voor de graven bestemd voor twee overledenen) of 190 x 180 cm (voor de graven bestemd voor vier overledenen) met een minimale dikte van 12 cm, overeenkomstig de goedgekeurde modellen A1 t/m 5. In dit vak worden geen grafbeplantingen toegelaten.

b. In een vak gemerkt B worden op de graven toegelaten staande graftekens, in de afmetingen 95 x 60 cm met een minimale dikte van 12 cm, overeenkomstig de goedgekeurde modellen B1 t/m 5. In dit vak is grafbeplanting toegestaan in een strook van 30 cm breed vóór het grafteken over de breedte van het graf.

c. In de vakken gemerkt C (volwassenen) of D (kindergraven) worden op de graven toegelaten liggende zerken en staande graftekens, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door het bestuur is goedgekeurd.

In deze vakken behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor grafbeplanting.

Artikel 4

Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

Artikel 5

In de vakken A en B moeten de zerken en de graftekens worden vervaardigd uit één stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer).

Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken.

In de vakken C en D worden graftekens toegelaten, vervaardigd van ander materiaal (bv. Metselsteen) dat eveneens weerbestendig is (materiaalkeuze bij het ontwerp te vermelden).

Artikel 6

1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoege van het bestuur.

Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.

Artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 m.

In de beplantingsstrook van het vak B mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid.

Op de beplantingsstrook van het vak B mogen tegels worden gelegd of een natuurstenen tablet. Dit tablet mag niet verbonden zijn met grafteken of fundering.

Artikel 8

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 9

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 10

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

Artikel 11

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.

2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.

3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.

4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 12

Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen wordt door het bestuur geen tarieven geheven.

Artikel 13

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende – schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 14

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 35 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 15

Alleen in de vakken A en B worden grafkelders toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

Artikel 16

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur. Dit geldt ook voor uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen.Voor bezoekers is de begraafplaats altijd toegankelijk tijdens daglicht.

Artikel 17

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 18

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 19

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 20

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 14 september 2011.